خوشبختی

بسم الله النور
Melody's toy Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-
خوشبختی یعنی…

.
.
خوشبختی یعنی اینکه دست سازهایت، در ردیف محبوبترین اسباب بازیهای خواهرزاده ات قرار بگیرند. حتی اگر پرزهایش بیرون آمده باشد و از بازی زیاد، از ریخت افتاده باشد، باز هم محبوب بماند.