ماه‌بانو

بسم الله النور
MahBanoo 1 ElhamFB( WWW.ElhamBanoo.Com)
۱
خورشید آهسته آهسته دامنش را جمع می‌کرد و آسمان را می‌سپرد به دست ماه. ماهبانو سرش را از پنجره اتاق‌ش بیرون آورد و به آسمان نگاه کرد. ماه بالای سرش بود. کامل نبود. ماهبانو دستی تکان داد و گفت:« سلام ماه»