توت

golbanoo Elham FB

دامن چیندار گل سرخی، دور تا دور گلبانو را گرفته بود و کاسه ی توت راتعارفش میکرد. همه میدانستند گلبانو عاشق توت است. اما گلبانو خیره شده بود به توت ها و لب نمیزد به آنها. با خودش فکر می‌کرد که دختر هسایه بغلی هم خیلی توت دوست دارد. با چشم های درشتش، توتها را تقسیم کرد. سه تا سهم خودش میشد و سه تا سهم دختر همسایه بغلی.

Golbanoo Elham FB