گلهای باغچه

garden flower ElhamFB
صبح که میشد،گلهای باغچه ی گلبانو دوبرابر میشد. چون گلبانو با اون دامن پر گلش میرفت به گلهای باغچه سر میزد. بین گلها می نشست و حالشونو میپرسید. نوازششون میکرد و آبشون میداد. برگهای خشکشون رو جدا میکرد و براشون شعر میخوند. بعد به تک تک درخت ها سر میزد. میوه هاشونو میچید و خداروشکر میکرد برای نعمت های قشنگش.
 ElhamFB golbanoo
روزهای قشنگ گلبانو، از توی حیاط خونشون شروع میشد. با دیدن گلهای رنگانگ و درختهای میوه.