عبادت

ebadat ElhamFB

عبادت انسان، هدف آفرینش انسان است نه هدف آفریننده؛ او نیازی به عبادت ما ندارد، اگر همه مردم زمین [هم] کافر شوند، او بی نیاز است. ص۷۲

با اینکه عبادت خدا بر ما واجب است، چون خالق و رازق و مربّی ماست، ولی باز هم در برابر این ادای تکلیف، پاداش می‌دهد و این نهایت لطف اوست. ص ۷۲

عبادت سه نوع شرط دارد:
الف: شرط صحّت، نظیر طهارت و قبله
ب: شرط قبولی، نظیر تقوا
ج: شرط کمال، نظیر این که عبادت باید آگاهانه، خاشعانه، مخفیانه و عاشقانه باشد که اینها همه شرط کمال است. ص ۷۳

منبع: تفسیر نور – حجت الاسلام قرائتی