سوره نحل – آیه ۵۳-۵۴

بسم الله النور
Surat Alnahn Aya 53-54 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-

آنچه از نعمتها دارید، همه از سوى خداست! و هنگامى که ناراحتى به شما رسد، فقط او را می‏خوانید! (۵۳) اما هنگامى که ناراحتى و رنج را از شما برطرف می‏سازد، ناگاه گروهى از شما نسبت به پروردگارشان شرک می‌ورزند (و عوامل و افراد دیگری را در دفع بلا موثر می‌دانند). (۵۴)