یک روز برفی

بسم الله النور
Snow0 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
دیشب که به خانه برمیگشتم، برفهای ریز ریز میباریدند و روی زمین مینشستند.

وارد کوچه شدم. کوچه یک دست سفید بود و روی شاخه ی بی برگ درختها گوله های برف جا خوش کرده بودند. دلم هوای دوربین عکاسی ام را کرد. دیروقت بود و هوا تاریک. به خودم قول دادم صبحم را اختصاص دهم به عکاسی از برف ها.

صبح با صدای اره برقی از خواب بیدار شدم. نگران درختهای کوچه شدم. با خودم گفتم نکند دارند شاخه هایی که گوله های برف را مهمان دستهایشان کرده اند، را میبرند. پرده را کنار زدم. همسایه روبرویی شاخه های درخت حیاطش را میبرید. خیالم راحت شد. صبحانه ام را خوردم و لباس گرم پوشیدم. زیپ چکمه ام را کشیدم بالا و دوربین به دست از خانه بیرون زدم. برفهای توی کوچه آب شده بود. انگاری تردد ماشین زیاد بوده در کوچه. کمی از درختها و شاخه های برفی توی کوچه عکس گرفتم و بعد به سمت پارکی که در تقریبا در نزدیکیهای خانه مان است، حرکت کردم. یک عالمه برف روی درختها و زمین پارک نشسته بود. روی برفها راه رفتم و خاطرات کودکی ام برایم زنده شد. راستی میدانید؟ صدای برفها خِرچ خِرچ است مثل برگهای زرد پاییزی که صدای خِش خِش میدهند.

Snow7 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-رفتگر پیر پارک، مشغول پارو کردن برف ها از روی نیمکت ها بود و بی توجه به دوربین من کارش را انجام میداد و من از خدا خواسته او را سوژه ی عکاسی ام کردم. دختربچه های بانمکی که مشغول برف بازی بودند و سر و صدا میکردند اما تا دوربینم را میدیدند خجالت میکشیدند و به سمت پدر و مادرشان می دویدند.

Snow13 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-راهم را ادامه دادم تا رسیدم به پای کوه. عظمت کوه برفی واقعا دیدنی است. مخصوصا وقتی که عده ای روی آن راه میروند و سعی میکنند خود را به قله برسانند. انگشتهای دست و پاهایم یخ زده بودند و قادر نبودم تا بالای کوه بروم. تا جایی که میتوانستم رفتم و عکاسی کردم و از هوای زیبای کوهستانی و برفی لذت بردم. واقعا خدا را شکر بخاطر نعمت زیبا و جذابی به نام برف که هر کسی بر روی کره زمین قادر به دیدن و لمس کردنش نیست. بدون شک امروز من جزء خوشبخت ترین مردمهای دنیا بودم که روی برفها راه رفتم و لمسشان کردم.

Snow1 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره یک : شاخه ی برفی در کوچه

Snow2 Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com- 
تصویر شماره دو: شاخه برفی در پارک

Snow3 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره سه: پاییز و زمستان با هم

Snow4 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره چهار: پارک برفی

Snow5 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره پنج: شاید در دلش آرزوی شاخه های بریده اش را داشت که برفها را مهمان کند.

Snow6 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره شش: یخ زده

Snow9 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره هفت: گلوله ای کوچک و برفی روی تنه درخت

Snow10 Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره هشت: برف و تنه درخت

Snow11 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره نه: کوهستان برفی

Snow12 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره ده: عاشقانه های برفی

Snow14 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره یازده: برف بازی

Snow15 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره دوازده: شهر از این بالا ۱

Snow16 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com -
تصویر شماره سیزده: شهر از این بالا ۲

Snow 17 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره چهارده: گل برفی

Snow8 ElhamFb WWW.ElhamBanoo.Com-
تصویر شماره پانزده: شاید رهگذری خسته بخواهد روی نیمکت بنشیند و برف را تماشا کند.