آغاز روز

بسم الله النور
thanks God Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-
دوست دارم صبحم را با همکلام شدن با تو آغاز کنم.

.
.
خدای مهربانم،
دوست دارم قبل از شروع هر کاری، صبحم را با همکلام شدن با تو آغاز کنم. قرآن را میگشایم. خارج از نوبتِ قرآن خوانی های روزانه. چشم هایم را میبندم و قرآن را میگشایم. دوست دارم خودت موضوع صحبتمان را انتخاب کنی. هیچ چیز تصادفی نیست؛ و بعد با جان و دل میخوانم.