تخیلات کودکانه خواهرزاده ام

بسم الله النور
hannaneh's painting ElhamFB WWW.Elhambanoo.com -از بچه ها بخواهید تا نقاشیهایشان را برایتان تفسیر کنند. .

.

حنانه: بیا خاله اینو واسه خودت و شوهرت کشیدم

من: به به دستت درد نکنه چقدر قشنگهههه… خب ببینم چی کشیدی؟

حنانه: این آقاهه علی آقاس، این خانمه هم خودتی. اینم یه بالون ه

من: خیلی قشنگههه ولی علی آقا که قدش از من بلندتره که

حنانه: میدونم خاله ولی تو بالون دستت ه. داری میری هوا. علی آقا که بالون نداره؛ روی زمین مونده. تازه تو کفش پاشنه بلند هم پوشیدی. علی آقا که کفش نپوشیده. تازه ببین لباساتونو گلگلیان کشیدم. ببین گلاشو.