صبح ها

every morning Elham FB
صبح ها کنار پنجره می نشینم و به گلدان های زیبایم نگاه میکنم و صبحانه ام را می خورم. فنجان قهوه ام را در دست میگیرم و به برگهای سبزشان خیره می شوم و جرعه جرعه قهوه ام را می نوشم.
قهوه ام تمام می شود و من به بقیه ی کارهای روزم میرسم.
morning coffee Elham FB

همین لحظه ی صبحِ لذت بخش را قدر می دانم. چراکه می شد آن لحظه جور دیگری باشد. جوری که مرا به وجد نیاورد.

چقدر خوب است که خدا این موجودات زیبا را برای لطافت روحِ آدم ها آفریده. همین برگهای سبز و گلهای ناز.