منطقِ جدید

بسم الله النور
3 muslim student ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
مشکل از منطق است.

.
.
مشکل از منطق است. وقتی که تصمیم گرفتند اصول آن را عوض کنند، فراموش کردند که باید منطق تک تک انسانها را هم تغییر دهند تا وقتی اتفاقاتی از این دست رخ میدهد، در شوک و بهت قرار نگیرند و اعصابشان بهم نریزد.
منطق جدید می‌گوید وقتی یک به ظاهر مسلمان، کار خطایی انجام داد؛ نتیجه اش این است که همه ی مسلمانان تروریست هستند.
منطق جدید می‌گوید وقتی یک سیاهپوست پرخاشگری کرد و قانون را زیر پا گذاشت، نتیجه اش این است که همه ی سیاهپوستها وحشی و بی فرهنگ هستند.
منطق جدید می گوید وقتی یک زن ایرانی برای نداشتن حجاب، آغوش غربیها را میپذیرد و مهره شطرنج ِ نقشه های ضد ایرانی شان میشود، نتیجه اش این است که همه ی زنهای ایرانی از حجاب متنفرند و حقوقشان زیر پا گذاشته می‌شود.
منطق جدید می گوید وقتی یک عرب برای خوشگذرانی و عیش و نوش به سواحل فلان کشور میرود، نتیجه اش این است که همه ی عربها بنده ی خواسته های نفسانی خود هستند.
اما منطق جدید درباره ی سفیدپوستهای غربی حکم کلی صادر نمیکند. منطق جدید معتقد است وقتی یک سفیدپوست دست به کار خطایی میزند و جان کسی را میگیرد، فقط همان شخص محکوم است و نکته ی جالبِ منطق جدید این است یک سفیدپوست خطاکار، حتما مشکل روانی داشته است و از روی عمد، خطا نمی کند.

آنقدر سرعت تولید منطق جدیدشان بالا است که افتاده اند درسراشیبی. یک شیبِ تندِ رو به پایین که میرسد به افکار نژادپرستانه ی جاهلی.