اشتباه شد.

بسم الله النور

فرض کنید در محله تان یک آتشنشانی افتتاح کنند. چند وقت بعد، همان آتشنشانی یکی از خانه های کوچه بغلی شما را به آتش بکشد. وقتی علت را از آتشنشانی میپرسید، جوابتان بدهد:« اشتباه شد»

.

.

فرض کنید در محله تان یک آتشنشانی افتتاح کنند. چند وقت بعد، همان آتشنشانی یکی از خانه های کوچه بغلی شما را به آتش بکشد. وقتی علت را از آتشنشانی میپرسید، جوابتان بدهد:« اشتباه شد»

مثال حکایت نظامیهای آمریکایی در افغانستان است. به بهانه ی ایجاد امنیت و مبارزه با القاعده، کشوری را اشغال کرده اند؛ آنوقت یک بیمارستان غیرنظامی را بمباران میکنند و ساختمان را به همراه همه ی پزشکان و پرستاران و بیماران به خون و آتش میکشنند. بعد هم گفتند:« اشتباه شده.» مسخره ترین جوابی که در قبال جان باختن آنهمه انسان بی گناه داده شد. از این اشتباه ها زیاد از آمریکا سر زده است. پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر به مقصد دُبی در سال ۶۷ را که فراموش نکرده ایم. هنوز هم داغش به دل بازماندگانش مانده و هنوز هم هر ساله وقتی درباره اش صحبت میشود، دلِ هر ایرانی را به درد می آورد.

بعضی ها به کجا میرسند که جانِ انسانها برایشان اینگونه بی ارزش میشود؟