صبحانه دیروقت

بسم الله النور
Elham FB Iranian Breakfast WWW.ElhamBanoo.Com-
صبحانه خوشمزه ی ایرانی

.
.
گاهی وقتها هم باید دیرتر از اعضای خانواده بیدار شد تا با این صبحانه آماده و دلنشینِ ایرانی مواجه شد.
نان بربریِ عزیزم، خامه، عسل، مربا به و چای نبات.
خداراشکر :)