قلب پارچه ای

دیروز برای کودک درونم چند تا قلب دوختم تا به دستگیره های کمد و شلف و کشو آویزان کند. سه تا دوختم. ولی باز هم میخواهد. تازه از من خواسته قلب های بزرگتری هم بدوزم تا برای تکیه روی تخت بگذارد.

عکس

خیلی گشتم تا قلب های پارچه ای آماده بخرم. بعضی ها با شن پر شده بود که من دوست نداشتم و بعضی ها هم که با پنبه و پشم و اینها پر شده بود، طرح پارچه اش دلنشین نبود. این بود که خودم دست به کار شدم. چند مدل زدم. ایده های جالب دیگری دارم که ان شاءالله روزهای آینده اجرایش میکنم.

عکسعکس