هایکو کتاب ۳

HaikuBook3 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com
طوفان دیگری در راه است
کمی دیرتر
جایی برو که دلت می‌برد تو را

کتاب اول:
طوفان دیگری در راه است
سید مهدی شجاعی
انتشارات کتاب نیستان

کتاب دوم:
کمی دیرتر
سید مهدی شجاعی
انتشارات کتاب نیستان

کتاب سوم:
جایی برو که دلت میبرد تو را
سوزانا تامارو
ترجمه: بهروز دیجوریان
نشر نازلی

HaikuBook3 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com (2)

این پست را در هایکوکتاب بخوانید.