سمبل عشق

Chamran ElhamFB

خدایا، به تو پناه میبرم، تو مرا هدایت کن تا دستخوش عصبانیت انتقام نشوم، تا بدی هایی را که به من میکنند با خوبی جواب بگویم. در برابر تهمت ها و افتراها و دروغهای گزافی که بر من می‌بافند، سکوت کنم و به دنبال کار خود بروم و از فعالیت خود دلسرد نشوم. در برابر دشمنی های ناجوانمردانه‌ای که علیه من می‌کنند، من بتوانم محبت خود را زیادتر کنم، در برابر حقد و حسد آنها بتوانم بلندنظری و طبع بلند خود را نشان دهم، در مقابل ظلم و بی انصافی هیچ گاه روش آن ها را در پیش نگیرم، یأس و ناامیدی به من راه پیدا نکند، سینه ام که دریچه راز و نیاز خدا و دعای قلب شکسته من است به سوی آسمانها بسته نشود.
***
خدایا، بگذار که نمونه خوبی باشم، بگذار که سمبل عشق و محبت باشم، بگذار که مظهر ایثار و فداکاری باشم، بگذار که معیار خدایی باشم که جز خواسته تو عمل نکنم، جز به اراده ی تو تسلیم نشوم، جز سوختن در راه تو پاداش نخواهم، جز غم و درد پناهگاهی نداشته باشم، جز قلب مجروح انیسی نداشته باشم.

منبع: نیایش های دکتر چمران
نیایش ها در ایران، صفحه ۱۰۹