اوژنی گرانده

Eugénie Grandet ElhamSaturn

بعد از دو ساعت فکر و تلاش، بالاخره اوژنی توانست صبحانه ای کاملا ساده ولی بسیار متفاوت با آنچه که هر روز آماده میکردند، تهیه کند. در این فاصله بیست بار به قهوه سر زد و بیست بار تا وسط راه پله بالا رفت که ببیند پسرعمویش بیدار شده یا نه؟
.
.
.
دختر جوان با نگاهی مملوء از معصومیت و اشتیاق به پسرعمویش خیره شده بود و درست شبیه دختران پاکی که در ملودرام های احساسی پاریس بالاخره پیروز بی گناهیشان می شوند، توانست توجه شارل را به خودش جلب کند.

اوژنی گرانده- فصل پنجم
اثرِ اونوره دو بالزاک
ترجمه وحید منوجهری واحد
انشارات جامی ۱۳۹۲

Eugénie Grandet ElhamSaturn